E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

İdari Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

ORDU ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

İlan Tarihi 
Son Başvuru Tarihi 
Görevde Yükselme Sınav Tarihi 
Unvan Değişikliği Sınav Tarihi 
Sınav Saati 
Sınav Yeri 

Sınav Ücreti 

Sınavın Uygulayıcısı 

:
:
:
:
:
:

:

:

25/09/2017
03/10/2017 (Mesai Bitimi)
03/12/2017
03/12/2017
10.00
Başvurular Sonrasında Belirlenecektir.

70,00 (Yetmiş) TL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” kapsamında ekte (sınıfı, unvanı, birimi, derecesi, adedi ve nitelikleri) ilan edilen  Şef kadroları için Görevde Yükselme Sınavı,  (Mühendis, Programcı, Kütüphaneci ve Tekniker kadrolarına) ise Unvan Değişikliği Sınavıyla atama yapılacaktır. 

 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR:

Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. Yazılı sınavda yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Her üyenin vermiş olduğu sözlü puanlarının aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

  • a) Hizmet süresi fazla olanlara,
  • b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
  • c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle ( 03/10/2017 ) aranan nitelikler ve başvuru yapılacak kadroya ait genel ve özel şartların birlikte sağlanıyor olması gerekmektedir.

Aranan şartları taşıyan ve taşımayan personel listesi yapılan başvuruların incelenmesi sonrasında Üniversitemiz web sayfasında (http://www.odu.edu.tr) yayınlanacaktır.

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4.maddesinin (o) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) bendinde "Unvan Değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı” ifade eder.

Unvan Değişikliği Sınavında Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği madde 19/3.bendi gereğince 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

 

  • a) 1.- 2.- 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak gerekmektedir. Ayrıca lise mezunu olanların 3.ve 4. Dereceli kadroya atanabilmeleri için kazanılmış hak aylıklarının bu derece/kademede olması gerekmekte olup, 657 sayılı Kanun gereğince atanacağı kadronun derecesi Kazanılmış Hak Aylığının üç üst ve üç alt derecesinden fazla olmaması şarttır.

 

  • b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü (03/10/2017) itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

 

  • c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, ilan tarihi itibarıyla en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak,

 

  • ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

 

gerekir.

 

 

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

gerekir.

 

ENGELLİLERİN SINAVI

Sınava başvuran adaylar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın engel durumunun başvuru esnasında bildirilmesi gereklidir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

 

BAŞVURU ŞEKLİ:

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

 

1-GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA BAŞVURU:

Şef kadrolarına atanabilmek için; Görevde Yükselme Sınavına Katılmak İsteyen Personel, Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formunu doldurup kapalı zarf içerisinde ve Ek’te belirtilen dilekçe ekinde Üniversitemiz Rektörlüğü Evrak Kayıt servisine teslim edecektir.

 

 

2-UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA BAŞVURU:

(Mühendis, Programcı, Kütüphaneci ve Tekniker kadrolarına atanabilmek için)  Unvan Değişikliği Sınavına katılmak isteyen personel: Ek’te bulunan “Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu” nu doldurup kapalı zarf içerisinde ve Ek’te belirtilen dilekçe ekinde Üniversitemiz Rektörlüğü Evrak Kayıt servisine teslim edecektir. Unvan Değişikliği Sınavına başvuranlar,  ilanda belirtilen öğrenim şartını sağladıklarına dair onaylı diploma fotokopisini dilekçelerine ekleyeceklerdir.

 

 

 

SINAV YÖNTEMİ:

  • Sınavda 5 (beş) seçenekli ve 50 (elli) adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır.

 

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAVI KONU BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İletişim :

Personel Daire Başkanlığı

Telefon : 0 452 234 50 10 / 1073 – 1018

  

NOT : BU DUYURU TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı