E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Ordu Üniversitesine Ait 4(Dört) Adet Aracın Satışı

ORDU ÜNİVERSİTESİNE

AİT 4(DÖRT) ADET ARACIN SATIŞI İLAN

 

Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne ait 4 (Dört) adet araç satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi

uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

 

MADDE 1-İdareye İlişkin Bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ORDU ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi: Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Binası 52200 - Altınordu / ORDU

c) Telefon Numarası: 0452 234 70 98

ç) Faks Numarası: 0452 234 93 02

d) İlgili Personelinin Adı, Soyadı Ve Unvanı: Birol YAŞAR / Şube Müdürü

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak

suretiyle temin edebilirler.

MADDE 2- İhale Konusu Satışa İlişkin Bilgiler

a)Adı: Ordu Üniversitesine Ait Olan  4(Dört) Adet Aracın Satışı

b)Niteliği, Nevi ve Miktarı: 4 (Dört) adet Araç Satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca tahmini bedel üzerinden açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir.(Artırma her araç için ayrı yapılacaktır)

c)İhalenin Yapılacağı Yer: T.C. Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı

Salonu Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200 Altınordu/ORDU

d) İhale Tarih ve Saati: 10.05.2018 - 14:00

e)İhale Dokümanı Satış Bedeli: 50,00 TL (Elli Türk Lirası)

f) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Ordu Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve

Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük Ek Binası 52200

Altınordu/ORDU

g)İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dokümanını idareden satın almaları gerekmektedir.

MADDE 3- Ordu Üniversitesine Ait Araçlara İlişkin Bilgiler

Ordu Üniversitesine Ait Satışı Yapılacak Araçlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

 Sıra N.

Markası /Modeli

 Cinsi

Durumu

Tahmini  Bedel TL

 Geçici Teminat TL

1.

Tofaş- Şahin /1999

Otomobil

Faal

9.725,00 TL

 291,75 TL

2.

 Tofaş Fiat 131 Şahin 1.6 İE/1999

Otomobil

Faal

11.458,33 TL

 343,75 TL

3.

Renault- R1339 /1994

Otomobil

Faal

9.375,00 TL

281,25 TL

4.

Tofaş Fiat  131 Kartal SL /1993

Otomobil

Faal

9.481,25 TL

284,44 TL

 

MADDE 4-İstenecek Belgeler

Gerçek Kişilerde;

a)İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğuna dair Onaylı Nüfus Kayıt Örneği

b)İsteklinin gerçek kişi olması halinde Onaylı İkametgâh Belgesi c)İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter onaylı İmza Beyannamesi Tüzel Kişilerde;

d)İsteklinin tüzel kişi olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Oda Sicil Kayıt Belgesi

e)İsteklinin tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter Onaylı İmza Sirküleri ve

Onaylı Ticaret Sicil Gazetesi

 

 

  • Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  • Teklif veren isteklilerin teklif mektubu
  • Teklif veren isteklilerin bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

 

MADDE 5-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

MADDE 6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı