E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Olarak Yapılan Sınav Sonuçları (12.03.2018)

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’da belirtilen kriterler dâhilinde Üniversitemiz bünyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binasında 05-08 Mart 2018 tarihleri arasında Sınav Kurulu tarafından yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. 

 

Temizlik, Park Bahçe - Yeşil Alan Bakım ve Otomasyon Destek Hizmeti Alımı Kapsamında Bulunanların Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız…

Özel Güvenlik Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Bulunanların Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız…

 

SÜREKLİ İÇİ KADROLARINA ATAMA İŞLEMLERİ

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına atanma işlemleri için dilekçe ile aşağıda bulunan belgeleri en geç 23.03.2018 tarihi mesai bitimine kadar Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili personelimize önemle duyurulur.

İSTENEN BELGELER

1-   Dilekçe, (erişmek için TIKLAYINIZ).

 

2-   Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge, (NOT: Bu belge, başvuru sahiplerinden sigortalılık başlangıç tarihi; kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan doğum tarihi kadınlarda 1/4/1974, erkeklerde 1/4/1970 tarihinden önce olanlar ile sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra ise doğum tarihi kadınlarda 1/4/1968, erkeklerde 1/4/1963 tarihinden önce olanlar, ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlardan istenecektir.)

 

3-   SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi, (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

4-   Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş sureti kabul edilecektir.),

 

5-   Adli Sicil Kaydı Belgesi (www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

6-   Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınabilir),

 

7-   Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı Bulunmadığına Dair Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden veya Tek hekim),

 

8-   Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ,

 

9-   Engelli Adaylar İçin Sağlık Kurulu Raporu,

 

10-    Üniversite İnsan Gücü Bilgi Giriş Formu, (erişmek için TIKLAYINIZ),

 

11-    Bilgi Formu (erişmek için TIKLAYINIZ),

 

 

AÇIKLAMA:

1-   Üniversitemiz aleyhine dava ve/veya icra takibi varsa 01/01/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Usul ve Esasların ekinde Örnek-2’de (erişmek için TIKLAYINIZ) yer alan “Mahkemeye Sunulacak Feragat Dilekçesi” ile Örnek-3’de (erişmek için TIKLAYINIZ) yer alan “İcra Müdürlüğüne Sunulacak Feragat Dilekçesi” ilgili mahkeme ve/veya icra müdürlüklerinden alınarak teslim edilecektir.

2-    Örnek-4 “Sulh Sözleşmesi” tüm işçiler tarafından mutlaka imzalanacaktır. (erişmek için TIKLAYINIZ),

 

NOT: İnceleme neticesinde beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu anlaşılanların kadroları iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve kasıtlı olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur (Usul ve Esaslar 10/2).

 

657 SAYILI KANUNUN 48’NCİ MADDESİNİN

696 SAYILI KHK’DA BAHSİ GEÇEN FIKRALARI

 

Madde 48 – (A) Genel şartlar:

1.  Türk Vatandaşı olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. (Değişik: 23/1/2008 - 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

 

 

Bu İlan tebliğ niteliğinde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Altınordu / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı